Čo je hlavným cieľom nástroja PAITool?

Hlavným cieľom projektu PAITool je vyvinúť a otestovať nové flexibilné možnosti odborného vzdelávania o umelej inteligencii, ktoré pomôžu zamestnancom MSP zaviesť nástroje digitálnej transformácie do praxe a adaptovať sa na jej dôsledky. Dosiahne sa to tým, že sa naučia, ako začleniť systémy a nástroje AI do vlastnej podnikateľskej štruktúry a získať konkurenčnú výhodu vo svojom odvetví.

 

Prečo sme prišli s týmto projektom?

Globálny trh s technológiami umelej inteligencie sa naďalej rýchlo rozvíja a očakáva sa, že do roku 2030 vzrastie na viac ako 15 biliónov eur. Potenciál umelej inteligencie pri zvyšovaní produktivity práce a zvyšovaní ziskov spoločností sa už preukázal prostredníctvom existujúcich technológií a očakáva sa, že sa bude zvyšovať, keďže manažéri budú viac a viac integrovať technológie umelej inteligencie do každodenných procesov.

 

EÚ opakovane identifikovala význam umelej inteligencie, o čom svedčí množstvo opatrení, ktoré prijala s cieľom zosúladiť spoločnú stratégiu v oblasti tejto technológie vrátane európskej stratégie pre umelú inteligenciu z roku 2018, usmernení pre dôveryhodnú umelú inteligenciu z roku 2019 a bielej knihy Komisie o umelej inteligencii z roku 2020. Napriek tomu, že si je vedomá svojho potenciálu, európsky trh s AI však v celosvetovej sfére zaostáva, pričom USA a Čína majú výrazný náskok.

 

Motiváciou nášho projektu je preto posilniť konkurencieschopnosť európskych MSP tým, že uľahčíme širšie využívanie a integráciu systémov a nástrojov umelej inteligencie do podnikovej praxe, ako aj zvýšenie kvalifikácie európskej pracovnej sily s príslušnými digitálnymi zručnosťami a kompetenciami v oblasti umelej inteligencie s cieľom podporiť digitálnu transformáciu európskych MSP.

 

V správe Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) 2020 sa uvádza, že percento ľudí, ktorí majú aspoň základné digitálne zručnosti, bolo v celej EÚ 58 %, čo ukazuje, že veľká časť obyvateľstva stále nemá základné digitálne zručnosti, hoci väčšina pracovných miest ich vyžaduje. Hoci sa podniky celkovo digitalizujú, týka sa to najmä veľkých spoločností, pričom veľká väčšina MSP stále neintegruje digitálne technológie.

 

Zistilo sa, že situácia na Slovensku je horšia ako priemer, pričom podiel Slovákov so základnými digitálnymi zručnosťami oproti predchádzajúcim rokom klesol v pomere k rastúcemu priemeru EÚ. Slovensko sa v rebríčku DESI umiestnilo na 22. mieste z 28 krajín EÚ a na 21. mieste v oblasti integrácie digitálnych technológií, pričom dosiahlo nižšie skóre ako v predchádzajúcich rokoch. Hoci Slovensko má národnú Stratégiu digitálnej transformácie, ktorá podporuje integráciu technológií v podnikoch vrátane umelej inteligencie, väčšina malých a stredných podnikov na Slovensku nedosahuje v digitalizácii priemerné hodnoty EÚ.

Lepšia situácia je na Malte, ktorá sa v rebríčku DESI umiestnila na 5. mieste a viac ako je priemer v EÚ využíva digitálne technológie v podnikoch, pričom v tejto oblasti sa umiestnila na 7. mieste. Maltská vláda tiež vidí význam umelej inteligencie a v roku 2019 predložila národnú stratégiu v oblasti umelej inteligencie, v ktorej skúma, ako môže umelá inteligencia zlepšiť verejný a súkromný sektor.

V tomto kontexte sa snažíme využiť naše odborné znalosti, aby sme pomohli zabezpečiť, aby každá spoločnosť, či už malá alebo veľká, technologicky vyspelá alebo nie, mohla využiť výhody digitálnych riešení. Poskytovanie príležitostí na odbornú prípravu v oblasti umelej inteligencie, ako navrhujeme, bude mať zásadný význam pre zvyšovanie kvalifikácie európskej pracovnej sily v oblasti digitálnych kompetencií potrebných na riešenie moderných potrieb trhu práce a prípravu MSP na digitálnu transformáciu, aby sa splnili európske aj vnútroštátne ciele v oblasti digitalizácie.

 

Koho oslovujeme?

  1. Odborníkov pracujúcich v malých a stredných podnikoch, ktorí potrebujú zlepšiť svoje vedomosti a zručnosti, najmä pokiaľ ide o digitálne nástroje a školenia v oblasti umelej inteligencie.
  2. Školiace organizácie a/alebo pedagógov pracujúcich v prostredí odbornej prípravy na pracovisku.
  3. Nezamestnaných a/alebo nízkokvalifikovaných ľudí v zamestnaní s obmedzenou odbornou prípravou alebo znalosťami v oblasti IT alebo umelej inteligencie, ktorí si potrebujú zvýšiť kvalifikáciu, aby dokázali čeliť výzvam, ktoré prináša priemysel 4.0 a digitálna transformácia

 

Ako sa môžete zapojiť do využívania PAITool?

  1. Zúčastnite sa jedného z našich webových seminárov 
  2. Vyplňte náš prieskum potrieb MSP v oblasti digitalizácie, v ktorom sa hodnotia potreby, obmedzenia a prekážky, ktorým MSP a ich zamestnanci čelia pri zavádzaní umelej inteligencie do svojho podnikania, ako aj prípadné medzery v znalostiach, ktoré by kurz mohol riešiť.
  3. Prispejte k nášmu kvalitatívnemu hodnoteniu prekážok zamestnanosti, ktoré zahŕňa prieskum, rozhovory a konzultácie s odborníkmi. Ak máte záujem o rozhovor alebo o účasť na našej odbornej konzultácii, pošlite nám e-mail na adresu [email protected].
  4. Vyjadrite svoj záujem byť na užšom zozname MSP, ktoré sa zúčastnia na školeniach
  5. Prejdite kurzom na webovej stránke PAITool a poskytnite nám spätnú väzbu.
  6. Zaregistrujte sa na semináre pre školiteľov, ktoré sa budú konať koncom roka 2023 na Malte a na Slovensku.
  7. Zaregistrujte sa alebo odporučte účastníkov na workshopy pre zvyšovanie kvalifikácie, ktoré sa budú konať koncom roka 2023 na Malte a na Slovensku a sú určené nezamestnaným alebo nízko kvalifikovaným pracovníkom, ktorí hľadajú zamestnanie, alebo na novšie príležitosti na zvyšovanie kvalifikácie a prispôsobenie sa meniacim sa potrebám trhu práce.